"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

За нас

Профил

 ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Информация за нас


„ЕЙДИДИ" EООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131401049, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1124, ж.к. Яворов, бл.2, ап. 15, Тел: +359 2 846 80 58; e-mail: ......................................


Основни принципи за защита на данните на www.archicadbg.com, съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

 

Нашият стремеж е да Ви предоставим актуална и важна за Вас информация, свързана с предлаганите от нас продукти и услуги, посредством нашата интернет страница. Защитата на личните Ви данни е основен принцип в нашата работа. Ние се свързваме с Вас посредством данните, доброволно предоставени във Формуляр за контакти/Контакт по имейл/Контакт по телефона. Спазваме стриктно следните правила за защита на личните данни при събирането, ползването и пренасочването на лични данни посредством нашия сайт:


Цел на обработването на лични данни/Правно основание:

 

Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълването на формуляри за контакт, по телефон или по имейл, обработваме поверително. Ние използваме Вашите данни единствено за конкретната цел на обработването на Вашето запитване. Правно основание за обработването на данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. При това легитимният интерес на ЕЙДИДИ ЕООД произтича от стремежа да се даде отговор на запитвания на клиенти и посетители на нашата уеб страница.

 

 

Получатели/Категории получатели:

 

Предаване на данните, въведени в регистрационната форма към трети лица, е изключено. Данни могат да бъдат предадени за обработка от трети лица (наши партньори) само след сключване на договор за предоставяне на стоки и/или услуги. Нашите партньори също са задължени по силата на договор съгласно член 28 от ОРЗД да спазват законовите изисквания, касаещи защитата на лични данни.


Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение:

 

Всички лични данни, които Вие ни предоставяте при запитвания/попълване на данни в регистрационната форма в тази уеб страница или по имейл, се изтриват от нас най-късно 90 дни след дадения окончателен отговор до Вас, респ. се анонимизират по сигурен начин. Съхранението за срок от 90 дни произтича от обстоятелството, че в някои случаи може след отговор отново да се свържете с нас по същия въпрос в качеството си на клиент и тогава ние трябва да можем да се позовем на предходната кореспонденция. Опитът показва, че по принцип след 90 дни вече няма обратни въпроси по повод наши отговори.

 

Заличаване на лични данни:

 

Право на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг поради наш легитимен интерес
Когато обработваме лични данни поради наш легитимен интерес, за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.