"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

EcoDesigner Star

Основни характеристики на EcoDesigner STAR

Комбинцията от триизмерен BIM модел на сградата и енергийна симулация за всеки час от денонощието, базирана на конкретните климатични особености и експлоатационни профили, създава реална представа за околната среда, което от своя страна добавя ново измерение към ArchiCAD моделите.

 

Множество термални блокове


EcoDesigner STAR работи с множество термални блокове за изчисляване на енергийния баланс. ArchiCAD зоните са групирани според ориентацията, обитаването и използваните системи в отделни термални блокове, което води до максимална прецизност при енергийните симулации и резултатите от тях.

 

Симулация на термомост


EcoDesigner STAR позволява на архитектите да извършват за секунди анализи на термомост за всеки детайл от проекта. Тази 2D симулация на топлинния поток е приложима за всеки детайл от ArchiCAD проекта и идентифицира тези части от сградата, които са отговорни за топлинните загуби и могат да причинят кондензиране на парите и други нежелани ефекти. Резултатите от симулацията на термомоста могат да се поместват в слоевете и да се изобразяват като част от проектната документация.

Използване на неизчерпаеми енергийни източници в зависимост от терена


Енергийният модел, който се създава с EcoDesigner STAR може да съдържа в себе си приятелски за околната среда локални решения като фотоволтаични системи и вятърни турбини например. Генерирането на енергия на терена осигурява отлична енергийна ефективност на сградата или дори нулева консумация.

Експорт на BIM геометрия и данни за термални свойства
EcoDesigner STAR осигурява безпроблемна комуникация с други приложения за енергийни изчисления. Геометрията и свойствата на материалите на енергийния модел на сградата могат да бъдат споделяни с различни програми за енергийни анализи посредством многобройните формати за експорт на данни:
• Директен експорт към PHPP
• Директен експорт към iSBEM
• Директен експорт към VIP-Energy
• Експорт чрез gbXML
• Специализиран "Зелен" IFC транслатор

Експертен режим на работа
Архитектите могат да превключват между основния и експертния режим независимо за всяка система, така че да бъдат изобразявани само релевантните параметри. Чрез експертния режим настройките на системата могат да бъдат прецизирани постепенно следвайки развитието на проекта.


 

EcoDesigner STAR


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272