"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

***MORPH tool

MORPH tool

MORPH Tool - НОВАТА ДЕФИНИЦИЯ НА СВОБОДНОТО МОДЕЛИРАНЕ

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯТА MORPH

Инструментът MORPH не притежава ограничения по отношение на геометрията - всеки ъгъл, точка и повърхност могат да бъдат преместени и оформени свободно, а текстурите могат да бъдат прецизирани на всяка повърхност. Няма нужда от GDL програмиране или внасяне на специални форми от други 3D програми. MORPH елементите са пълноправни ArchiCAD компоненти, които са видими във всички изгледи и списъци и могат да бъдат класифицирани и подготвени за конструктивен или MEP експорт, превръщайки този нов инструмент в завършено решение при създаване на потребителски форми от всякакъв тип. Трансформирайте всеки съществуващ обект, елемент или група елементи в MORPH елемент, след това запишете/презапишете като GDL обект или го използвайте като редактируем MORPH. Всеки тип 3D елемент може да бъде транформиран в MORPH елемент със свободно редактируеми точки, ъгли и параметри.

 

ИНСТРУМЕНТЪТ MORPH  

 

 Представяне на MORPH Tool
ArchiCAD 16 въвежда нов инструмент наречен "MORPH", за да осигури изключителна свобода на моделиране.

 

 Компоненти на MORPH елемента
MORPH елементите се състоят от един или повече от следните поделементи във всичките им възможни комбинации: крайни точки, контури и повърхнини.

 

 Създаване на полигонален MORPH елемент
Първият геометричен метод достъпен за инструмента MORPH е полигоналния метод. Чрез този метод може да създадете елементи тип полигон чрез от поредица контури.

 

 Създаване на 3D полигонален MORPH елемент
Не се налага полигоналният MORPH да бъде ограничен до една равнина. Всяка точка на MORPH полигона може да бъде поставена навсякъде в пространството, за да бъде генериран реален пространствен полигон.

 

 Създаване на правоъгълен, дъговиден или кръгъл MORPH елемент

На разположение са четири различни геометрични метода за създаването на планарни MORPH форми: 'Rectangular' или 'Rotated Rectangular', които създава прави контури, 'Centerpoint and Radius' и 'Circumference', който създава извити контури. 

  

 Създаване на MORPH форми чрез ротационен метод
Последният геометричен метод, който инструмента MORPH използва е ротационният. Процесът протича на три стъпки. Първото, което трябва да се направи е изчертаването на профилен полигон в редакционната равнина.

 

 Селектиране на поделементи на MORPH
Всеки MORPH елемент се състои от поделементи и всеки един от тях може да бъде селектиран за извършване на манипулации с него.

 

 Селектиране на множество поделементи на MORPH
Възможно е да селектирате множество поделементи на MORPH елемент и да извършвате различни манипулации с тях.

 

 Изтриване на поделементи от MORPH
Всеки селектиран поделемент може да бъде изтриван по всяко време и по този начин да бъде премахнат от геометрията на MORPH елемента.

 

 Работа с контури и повърхнини на MORPH
Възможно е да се добави всякаква геометрия към съществуващ MORPH елемент, в това число контури, повърхнини и плътни тела.

 

 Установяване на базова височина за MORPH
Както и за всички останали 3D елементи и тук е възможно да определим стойност на височината на MORPH елементите. Тя се нарича базова височина (Base Height value).

 

 Представяне на MORPH елементите в плана на етажното разпределение
Представянето на MORPH елементите в плана на етажното разпределение представлява реалната им 3D вертикална проекция точно както при сложните покриви и Shell формите.

 Задаване на материали за MORPH елементите
Бутонът за избор на материалите в диалога MORPH Settings Dialog определя основния материал на MORPH елемента. По подразбиране всички повърхнини на MORPH елемента ще се изобразяват съобразно този материал в 3D.

 

 Задаване на метод за генериране на контури на MORPH елементите


Контурите на елемента могат да имат един от трите възможни статуса, което определя тяхната видимост и роля при генерирането на MORPH повърхнините.
 

 Промяна на текстурите (Texture Mapping) на MORPH повърхнините


По подразбиране покриването с текстури на MORPH елементите е box-метода. С този метод текстурите се проектират върху всяка повърхнина на елемента хоризонтално, вертикално, дори и върху наклонени повърхнини.
 

 Промяна на началната точка и посоката на покриването с текстура на MORPH повърхнина
Началната точка и посоката на текстурата могат да бъдат селектирани, променяни или задавани наново.

 

 Преместване на точка от тялото на MORPH елемент
Всяка крайна точка на MORPH елемент може да бъде свободно премествана до всяка пространствена позиция с помощта на редакционните равнини или чрез откриването на контури, крайни или повърхностни точки на друг елемент.

 

 Заобляне и скосяване на ъгли на MORPH елементи
Всеки ъгъл на MORPH елемент може да бъде заоблен или скосен. Това става по същия начин и разчита на същите опции, както при полигоналните елементи.

 

 Вмъкване на нова точка в MORPH контур
Нова точка може да бъде вмъкната към всеки контур от MORPH навсякъде в пространството.

 

 Огъване на контур на MORPH елемент
Всеки контур на MORPH елемент може да бъде огънат. След като контурите бъдат огънати, тялото на елемента ще се промени съобразно това.

 

 Заобляне и скосяване на MORPH контури
Всеки контур на MORPH елемент може да бъде заоблен или скосен индивидуално или заедно с други контури

 

   Успоредно отместване на MORPH контури

Всеки контур на MORPH елемент може да бъде копиран с отместване. Командата работи идентично с начина, по който контурите на полигона се отместват в 2D.

 

 Издърпване и избутване на MORPH повърхнина
Една от командите, специално приложима за MORPH елементите е командата Push/Pull. Тя може да бъде прилагана само към плоски повърхности.

 Персонализиране на настройките на MORPH контур
Типа контур на MORPH елементите може да бъде персонализиран. Трите възможности за задаване на тип контур са: Hard, Hidden и Soft.

 

 Персонализиране на настройките на MORPH повърхнина
Настройките за материали и текстури също могат да бъдат персонализирани.
 

 Изтегляне на поделементи на MORPH елемент в 3D
Командата работи за контури и повърхнини. Отделна команда - Move Node от палитрата Pet Palette отговаря за преместването на точки.

 

 Свободно завъртане на поделементи на MORPH елемент
Освен свободното въртене на елементи сега можем да завъртаме свободно и техните поделементите. Командата е приложима за контури и повърхнини.

 

 Огледално завъртане на поделементи на MORPH елемент
Възможно е да завъртате огледално MORPH елементи в 3D като тази опция функционира по същия начин както с останалите типове елементи. Различното тук е, че поделементите също могат да бъдат завъртани огледално.

 

 Умножаване на поделементи на MORPH елемент
Възможно е да мултиплицирате MORPH елементи в 3D като тази опция функционира по същия начин както с останалите типове елементи. Различното тук е, че поделементите също могат да бъдат умножавани.

 

 Командата Box Stretch: Въведение
Тази нова команда е достъпна само за MORPH елементите. Следващите няколко клипа показват как функционира командата.

 

 Разтягане на MORPH елемент от ъгъл
Когато стреч-кутията бъде активирана, разтягането работи по различен начин в зависимост от това дали за стартова точка избирате ъгъл, контур или повърхнина.

 

 Разтягане на MORPH елемент от контур
След като командата Box Stretch е активирана и стреч-кутията се появи, кликнете върху който и да е контур от нея, за да започнете разтягането. В този случай кутията ще се разтяга от контура противоположен на избрания.

 Разтягане на MORPH елемент от повърхнина
След като командата Box Stretch е активирана и и стреч-кутията се появи, кликнете върху която и да е повърхнина на кутията, за да започнете разтягането. В този случай кутията ще се разтяга от повърхнината противоположна на селектираната в една основна посока.

 Разтягане на поделемент на MORPH
MORPH елементите могат да бъдат разтягани в трите основни посоки. Освен това е възможно да се разтягат и техните поделементи. Разтягане на множество MORPH елементи или поделементи
Възможно е да изберете повече от един MORPH елемент и да им назначите командата Box Stretch от Pet Palette.

 

 Разтягане на MORPH: редакционни равнини
Когато разтягаме MORPH елементи всички техники за въвеждане, характерни за създаването на 3D елементи, могат да бъдат използвани за определяне на разтягането.

 

 Разтягане на MORPH: редактиране
Редактирането по време на разтягане на MORPH елемент, както и при други ситуации се определя от позицията на курсора върху редакционната равнина, освен ако курсорът не е уловил ъгъл, контур или точка от повърхността на друг елемент. В такъв случай тази точка ще бъде обект на редактиране.

 

 Разтягане на MORPH: ориентация на кутията
По подразбиране стреч-кутията е вертикално стояща, но може да придобие всякаква ориентация в пространството, тъй като нейната ориентация е свързана с ориентацията на редакционната равнина.

 

 Разделяне на MORPH елемент

Функционалността на командата Split е усъвършенствана значително. Когато я активираме в 3D и зададем начална точка, се появява червена разделяща равнина, която ни дава обратна връзка.

 Създаване на MORPH от селектирани елементи
Възможно е да създадете MORPH елемент от други строителни елементи. Това обикновено може да се наложи, когато желаете да създадете геометрия, която не е възможно да постигнете с предоставените типове елементи.

 

 Създаване на MORPH с магическата пръчка
Магическата пръчка може да бъде използвана за създаването на MORPH елементи в плана на етажното разпределение, напречно или вертикално сечение.

 

 Проверяване на плътността на MORPH
Всеки MORPH елемент може да бъде както плътен, когато представлява плътно тяло, така и кух, когато се състои само от повърхности.

 

 Създаване на издутина в повърхнината на MORPH елемент
С командата Bulge можете да създадете издатина върху всяка повърхнина от MORPH елемента.

 

 Запълване на кухини в Morph елемент
Ако тялото на Morph елемент бъде напълно затворено, то ще се превърне в плътно тяло.

 

 Преобразуване между плътно и кухо състояние
Morph елементите могат да бъдат както плътни, така и повърхностни и вие можете по всяко време да ги преобразувате от едното състояние в другото.

 

 Огъване и сливане на контурите на Morph
За да огънете и слеете контурите на Morph елемент, селектирайте най-малко два съседни контура и активирайте командата Design... Modify Morph... Curve and Merge Edges. Селектираните контури ще бъдат преобразувани в една непрекъсната гладка крива.

 

 Изглаждане лицата на Morph
Селектирайте минимум две съседни лица от елемента и активирайте командата Design... Modify Morph... Smooth and Merge Faces.

 

 Промяна на сегментирането на Morph
Броят на сегментите на MORPH елементите и субелеметите може да бъде променян. Командата може да се използва за огънати контури или гладки лица на MORPH.

 

 Командата Intersect Morph Faces
Докато редактирате поделементи от Morph може да се случи различни части от геометрията на Morph-а да се пресекат, но пресечните линии не биват генерирани и изобразени. В тези случаи командата е удобна и полезна.

 

 Превключване между типовете изобразяване на Morph геометрия
Скритите и меките контури по подразбиране не се изобразяват и не могат да бъдат селектирани. Научете коя команда ги прави видими.

 

 Намиране и селектиране на поделементи на Morph

Палитрата Find & Select може да се използва за селектирането на Morph елементи по същия начин, по който се работи с нея и при другите типове елементи.

 

 Трансфер на параметри
Трансферът на параметри може да бъде прилаган при Morph елементите посредством познатата клавишна комбинация. За поделементите има нов метод на селектиране, който може да видите в следващия клип.

 

 Класификации, етикети, категории и количествени сметки за Morph елементите
Morph елементите могат да бъдат класифицирани като по същия начин като останалите типове елементи. Панелът Listing and Labeling е абсолютно същия и съдържа познатите опции.

 

 
 

 

 

 

 http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272